blue-voids:

Tomoko Shioyasu - Blessing Wall, 2006